Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Pattani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

heartประกาศนโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green office)

heartคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานสำนักงานสีเขียว

heartโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของสำนักงานฯ (อัคคีภัย)

heartค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด ด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน การจัดการของเสียและปริมาณก๊าซเรือนกระจก

heartแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green office)

heartมาตรการลดการใช้พลังงาน การใช้ทรัพยากร การจัดการของเสียและควบคุมมลพิษ

heartทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

heartคู่มือการปฏิบัติงานในการทำงานของแม่บ้านทำความสะอาด

heartคู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัย

heartคู่มือการจัดการขยะอันตราย