Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Pattani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

2 เม.ย. 64

สรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

11 ธ.ค. 62

หนังสือ 1 เทศบาล 1 ตัวอย่างที่ดี ประจำปี 2562

11 ธ.ค. 62

แผ่นพับเทศบาลยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2562

ประเภทไฟล์: . ขนาดไฟล์ : 0.00 Kb ดาวน์โหลด: 3380 ครั้ง
24 ก.ย. 62

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (พิมพ์ครั้งที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติม)

24 ก.ย. 62

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555

24 ก.ย. 62

การรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือการรายงานแบบ ทส. 2 ทางอิเล็กทรอนิกส (สำหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ)

24 ก.ย. 62

การรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือการรายงานแบบ ทส. 2 ทางอิเล็กทรอนิกส (สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น)

24 ก.ย. 62

แบบ ทส.1 แบบ ทส.2

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 3380 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 26 รายการ
1 2 3 4 > >>